Praca w Policji

Praca w Policji

Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej  (Dz. U. z 2014, poz. 1111 z późn. zm.).

 W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5*;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

*Art.5  dotyczy możliwości zatrudniania osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - obywateli państw Unii Europejskiej oraz innych państw, których obywatele mają prawo zatrudnienia na terenie RP. Nie będą oni jednak mogli zajmować stanowisk związanych z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem władzy publicznej ani ochroną generalnych interesów państwa.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane są na stronach internetowych Departamentu Służby Cywilnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPP Skarżysko-Kamienna