Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku - Kamiennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://skarzysko.policja.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-15.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-01-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  - pochodzą z różnych źródeł;
  - są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  - zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  - nie można zmienić ich struktury;
  - zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10.
  Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podkom. Jarosław Gwóźdź, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej skarzysko@ki.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 8044 206 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku - Kamienej, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Szydłowieckiej 22 w Skarżysku - Kamiennej. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku. Posiada też tablicę informacyjną znajdującą się po prawej stronie głównego wejścia.

Wejście do budynku stanowią drzwi rozsuwane, które umożliwiają swobodny wstęp osobą na wózkach inwalidzkich, czy osobom korzystającym z psa asystującego. Wejście główne do budynku jest na płaszczyźnie poziomej, brak schodów wejściowych ułatwia wejście osobą niepełnosprawnym do holu.

W holu głównym, po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się pomieszczenie służby dyżurnej, które jednocześnie pełni funkcję punktu obsługi interesantów.

Po lewej stronie od wejścia znajduje się korytarz oraz drzwi które prowadzą na piętro pierwsze. Na piętro pierwsze prowadzą schody jak również winda. Do windy prowadzą szerokie drzwi. Winda dostosowana jest są dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Po lewej stronie w korytarzu znajdują się dwie toalety. Jedna z nich dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Za toaletą w korytarzu znajduje się pomieszczenie biurowe w którym przyjmowani są interesanci. W pomieszczeniu dyżurnego jednostki, na recepcji oraz w pomieszczeniu biurowym znajdują się telefony stacjonarne umożliwiające wezwanie konkretnej osoby do interesanta. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, obsługa interesantów ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie jednostki z funkcjonariuszem lub pracownikiem cywilnym policji. Przejścia w budynku zabezpieczone są kodami dostępu. Przy drzwiach znajdują się czytniki kart dostępu. Drzwi oraz ciągi przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem, na parkingu Komendy wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
Usługa tłumacza  PJM i SJM online jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 w  Punkcie Obsługi Interesanta.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronę euslugi.policja.pl 
Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

Komisariat Policji w Suchedniowie

Komisariat Policji w Suchedniowie mieści się przy ul. Berezów 1 w Suchedniowie.
Na budynku od strony wejścia głównego znajduje się tabliczka z napisem „Komisariat Policji w Suchedniowie”.
Do wejścia głównego budynku prowadzi chodnik z kostki brukowej, a następnie schody składające się z czterech stopni (brak podjazdu dla wózków).
Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
Po wejściu do środka znajduje się pomieszczenie dla interesantów.
Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.
W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

Punkt przyjęć interesantów w Łącznej

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej, w którym znajduje się punkt przyjęć interesantów mieści się przy ul. Kamionki 60. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od strony wejścia głównego.
Do budynku prowadzi chodnik z kostki brukowej, a następnie schody składające się z 6 stopni wyłożonych płytkami (brak podjazdu dla wózków).   Punkt znajduje się na piętrze budynku i aby do niego dotrzeć należy pokonać schody składające się z 19 stopni wyłożonych płytkami. Pokój oznaczony jest nr 7 i tabliczką z napisem „pomoc prawna”.
Przed budynkiem, na parkingu wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.
W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
Punkt przyjęć interesantów, który jest czynny w każdy poniedziałek w godz. 11.00-12.00

Punkt przyjęć interesantów w Suchedniowie

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kużnica”, w którym znajduje się punkt przyjęć interesantów mieści się przy ul. Bodzentyńskiej 18.
Budynek oznaczony jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku przy wejściu głównym.
Do wejścia głównego budynku prowadzi chodnik z kostki brukowej, a następnie schody składające się z sześciu stopni.
Do wejścia budynku prowadzi również podjazd dla osób niepełnosprawnych, który znajduje się po prawej stronie budynku.
Punkt przyjęć interesantów znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia. Pokój oznaczony jest nr 9.
Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
Punkt przyjęć interesantów  jest czynny w każdy poniedziałek w godz. 12-13.

Punkt przyjęć interesantów w Skarżysku-Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym, w którym znajduje się punkt przyjęć interesantów mieści się przy ul. Kościelna 2a.
Budynek oznaczony jest napisem Urząd Gminy Skarżysko Kościelne oraz nazwą ulicy i numerem umieszczonym na ścianie budynku przy wejściu głównym od strony ronda.
Do wejścia głównego budynku prowadzi chodnik z kostki brukowej, a następnie schody składające się z siedmiu stopni wraz z barierkami. Do wejścia budynku urzędu prowadzi także podjazd dla osób niepełnosprawnych wyposażony w rampę, który znajduje się po prawej stronie schodów wejściowych do budynku.
Budynek Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym posiada drugie wejście od strony parkingu, go którego prowadzi chodnik z kostki, a następnie schody składające się z pięciu stopni bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Po wejściu do budynku w jego prawej części patrząc na wprost znajduje się schody a naprzeciwko schodów znajduje się Recepcja gdzie można uzyskać informację odnośnie punktu przyjęć interesantów który znajduje się na piętrze budynku w Sali konferencyjnej, nr sali 121 – 122. Na piętro prowadzą schody składające się siedemnastu stopni, spocznik i następne dziewięć stopni. Po wejściu na piętro z prawej strony znajduje się korytarz który prowadzi do Sali Konferencyjnej – pokoju przyjęć interesantów.
Przed budynkiem Urzędu Gminy, na parkingu wewnętrznym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
Punkt przyjęć interesantów  jest czynny w każdy czwartek w godz. 14.00 - 15.00.

Punkt przyjęć interesantów w Bliżynie

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie, w którym znajduje się Punkt Przyjęć Interesantów mieści się przy ul. Kościuszki 88a. Budynek oznaczony jest tablicą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
Do wejścia głównego budynku prowadzi chodnik z kostki brukowej, a następnie schody składające się z pięciu stopni.
Po wejściu do budynku należy udać się na pierwsze piętro schodami (3 schody-podest, następnie 11 schodów-podest, następnie 8 schodów-podest) Punkt Przyjęć Interesantów znajduje się jako 3 pokój po prawej stronie korytarza w odległości około 10 metrów od wejścia na 1 piętro.
Pokój oznaczony jest tabliczką z napisem Punkt Przyjęć Interesantów oraz dniem i godzinami urzędowania, jak również są wskazani dzielnicowi obsługujący ten punkt z numerami telefonów kontaktowych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
Punkt Przyjęć Interesantów, który czynny jest w każdą środę w godzinach 16.00-17.00