Zakres działania

Informacje o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej i Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej

Komendant Powiatowy Policji w Skarzysku-Kamiennej wykonuje na obszarze powiatu skarżyskiego zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wydawanych na podstawie ustaw.

Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach.

Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach po zasięgnięciu opinii Starosty Skarżyskiego.  

Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie powiatu skarżyskiego. Nadzoruje i koordynuje funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej oraz jednostek podległych.

Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Staroście Skarżyskiemu.

Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej wykonuje swoje zadania przy pomocy swojego zastępcy, kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników. Określa zadania i kompetencje dla swojego zastępcy i kierowników.

Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej to jednostka podrzędna wobec Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Podlega jej Komisariat Policji w Suchedniowie.

 

Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej:

Wykonuje czynności operacyjno- rozpoznawcze, dochodzeniowo- śledcze oraz karno-administracyjne w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.

Wykonuje czynności związane z poszukiwaniem osób i rzeczy oraz identyfikacją zwłok.

Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych.

Wykonuje doprowadzenia osób do zakładów karnych, sądów, prokuratury, jednostek Policji.

Realizuje i organizuje programy i akcje prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Prowadzi działania w zakresie profilaktyki społecznej w celu zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz patologii społecznych.

Współpracuje z innymi jednostkami Policji, prokuraturą, sądami oraz innym podmiotami pozapolicyjnymi.

W Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej  prowadzona jest strona internetowa skarżyskiej Policji, a także strona Biuletynu Informacji Publicznej KPP w Skarżysku-Kamiennej.

 

Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Powiatowe Policji w Skarżysku-Kamiennej znajduje się na ulicy Szydłowieckiej 22  w Skarżysku-Kamiennej.


W Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.
Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej i Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w języku migowymu

Pobierz plik Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej i Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w języku migowymu (format mp4 - rozmiar 30 MB)